Hörn
versie oktober 2014
Gerdt Huisingh, de oudst bekende voorvader van de Wevers, woonde op het erve Huisingh aan “De Hörn “ in het dorp  Onstwedde, ter plekke van het weiland tussen de bomen. Hoewel de naam Huisingh (in allerlei verbasterde vormen) is gebleven, is van de boerderij zelf geen spoor meer te vinden.
GENEALOGIE WEVER

ontstaan van de

                    achternaam Wever

De   Wever-familie   vindt   zijn   oorsprong   in   het   oude   Westerwolde.   Generaties   lang hebben   ze   daar   gewoond   en   gewerkt.   Pas   in   de   twintigste   eeuw   zwerven   ze,   als kinderen    van    hun    tijd,    uit    over    geheel    Nederland    en    soms    ver    daarbuiten.    De familiegeschiedenis   gaat   circa   vijfhonderd   jaar   terug   als   de   tot   nu   toe   oudst   bekende voorvader,   ene   Gerdt   Huisinghe,   begin   zestiende   eeuw   wordt   geboren   in   Onstwedde. De   familienaam   Wever   is   dan   nog   niet   aangenomen.   Pas   generaties   later   is   dat   het geval. Met   de   invoering   van   de   Burgerlijke   Stand   in   1811   wordt   ook   het   aannemen   van   een achternaam verplicht. Een    vaste    achternaam    was    van    wezenlijk    belang    voor    het    welslagen    van    de Burgerlijke    Stand.    De    “kleine    luijden”    voerden    tot    aan    dat    moment    vaak    een patroniem.   Een   patroniem   is   een   naam   die   is   afgeleid   van   de   naam   van   de   vader (bijvoorbeeld   Geert   Harms   is   het   patroniem   van   Geert,   zoon   van   Harm).   Dit   systeem had   tot   gevolg   dat   de   achternamen   per   generatie   wisselden.   Aan   het   einde   van achttiende     eeuw     werden     de     patroniemen     geleidelijk     aan     vervangen     door achternamen.   Niet   alleen   voor   de   Burgerlijke   Stand   maar   ook   omdat   het   een   zekere status   gaf,   die   vanaf   dan   niet   meer   alleen   was   voorbehouden   aan   de   welgestelden. Mensen   die   met   de   invoering   van   de   burgerlijke   stand   in   1811   geen   achternaam hadden   moesten   er   één   bedenken   en   die   naam   werd   geregistreerd   in   registers   van naamsaanneming.    Regels    voor    de    naamsaanneming    waren    er    niet.    Sommigen kiezen   hun   patroniem   als   achternaam   (Jansen,   Hendriks,   Roelofs)   anderen   kiezen voor   een   naam   waar   hun   oorsprong   in   doorklinkt   (bijv.   Osnabrugge,   De   Vries,   of   Van der   Heide).   Ook   gebeurde   het   dat   de   aangever   bij   het   plechtige   moment   van   het optekenen   van   de   achternaam   zo   keurig   mogelijk   Nederlands   probeerde   te   spreken. Katoen   kon   daardoor   veranderen   in   Katuin   en   Nijstiel   in   Niestijl.   Ook   omdat   niet iedereen    wist    hoe    zijn    naam    geschreven    moest    worden.    Ambtenaren    moesten afgaan    op    de    klank;    een    bekend    voorbeeld    daarvan    is    de    verbastering    van    de welluidende   Franse   naam   Du   Celliee   in   het   net   zo   klinkende   Dusseljee.   Iemand   die het   niet   zo   hoog   in   zijn   bol   had   koos   voor   Arbeider   of   Werkman.   Anderen   zochten   het juist   hogerop   met   Prins,   Keizer,   Koning,   Baron,   of   De   Graaf.   Dat   niet   iedereen   even serieus   omging   met   hun   keuze   is   bekend.   Namen   als   Naaktgeboren   of   Klungel   zijn daar   voorbeelden   van.   Er   waren   grapjassen   die   hun   bijnaam   of   hun   reputatie   in   hun naam   hebben   laten   doorklinken.   Zo   kreeg   je   namen   als   Jan   Berends   Borrel,   Evert Brandewijn en Jan Pottjebier…. Gelukkig voor zijn nakomelingen was de stamvader van de Wevers wat serieuzer! Het ontstaan van de achternaam Wever Twee   nazaten   van   Gerdt   Huisinghe,   ene   Berent   Hiskes   en   zijn   broer   Alver   Hiskes, zonen   van   Hiske   Alvers   en   Sibilla   Jans   Thedingh,   nemen   de   achternaam   Wever   aan. Waarom   de   naam   Wever?   In   de   Burgerlijke   Stand   is   terug   te   vinden   dat   Berent Hiskes   zijn   kost   verdiende   met   het   weven   van   stoffen;   zijn   beroep   was   wever!   Broer Alver     is     “landgebruiker”,     landbouwer.     Volgens     de     akten     had     hij     dus     geen verwantschap    met    het    weversvak.    Misschien    dat    hun    vader    zich    ruim    voor    de invoering   van   de   Burgerlijk   Stand   al   tooide   met   de   achternaam   Wever?   Waarschijnlijk niet   ,   want   in   het   sterfboek   van   Onstwedde   wordt   hij   in   1790   genoemd   als   Hiske Alvers.   Ook   hun   zus   Antke   wordt   bij   haar   overlijden   in   februari   1811   in   het   sterfboek genoemd   als   Antke   Hiskes.   Twee   feiten   waar   de   naam   Wever   genoemd   had   kunnen worden   als   vader   Hiske   de   achternaam   Wever   al   had   aangenomen.   Aannemelijker   is dat   Alver,   die   in   1811   allang   getrouwd   is   en   kinderen   heeft,   uit   verbondenheid   met zijn   oudste   broer   zich   heeft   laten   registreren   met   de   achternaam   Wever.   Uiteindelijk waren   de   beide   broers   bij   de   naamsaaneming   in   1811   nog   als   enigen   van   zes kinderen   van   het   ouderlijke   gezin   in   leven.   Opmerkelijk   is   dat   in   de   overlijdensakte van   Alver   (1846)   is   voor   het   eerst   zijn   achternaam   Wever   te   lezen   is;   bij   het   huwelijk van   zoon   Hiske   (1836)   noemt   hij   zich   nog   Alver   Hiskes,   terwijl   zijn   dochter   Jantijn   bij haar   overlijden   in   1833   wel   de   achternaam   Wever   draagt.   Blijkbaar   heeft   het   jaren geduurd    voordat    men    was    gewend    aan    een    achternaam.    Voor    het    vervolg beschouwen   we   Hiske   Alvers   als   de   stamvader   van   de   familie   Wever!   Misschien   dat het   nu   al   duizelt   van   de   namen?   Om   het   overzicht   te   behouden   wordt   verwezen   naar de   afbeelding   hieronder;   via   de   gele   vlakken   is   in   rechtstreekse   lijn   de   stamreeks   van Gerdt Huisingh tot aan de beide broers Berent en Alver Wever weergegeven.
Berent   Hiskes   Wever   heeft   gekozen   voor   een   voor   de   hand   liggende   achternaam;   hij   was wever.   Waarschijnlijk   heeft   hij   het   ambacht   geleerd   van   zijn   ouders,   want   op   28   november 1762   krijgt   zijn   moeder   van   de   diaconie   van   Onstwedde   1   gulden   en   10   stuivers   voor   een stuk   geweven   linnen.   Dat   is   dus   al   50   jaar   voordat   Berent   zijn   achternaam   kiest!   Ook   de namen   van   zijn   tante   Anna   en   zijn   halfzus   Antke   vinden   we   terug   in   de   boeken   van   de Onstwedder   diaconie   voor   de   levering   van   schorten   en   doeken.   Volgens   de   omschrijving veelal gemaakt van linnen hoewel vlas in deze contreien maar beperkt werd verbouwd. Berent   was   niet   de   enige   met   de   achternaam   Wever.   Ook   anderen   hebben   voor   deze   naam gekozen.   Niet   alle   mensen   met   de   achternaam   Wever   zijn   dus   familie   van   elkaar.   In   2007 waren   er   in   geheel   Nederland   3378   mensen   met   de   achternaam   Wever   (bron:   Meertens   Instituut).   Slechts   enkele   honderden   daarvan   zijn   nakomelingen   van   Hiske   Alvers   en   staan   in   dit boekwerk.   Verwacht   dus   niet   dat   je   in   deze   genealogie   iedereen   terugvindt   die   Wever   heet. In   2007   dragen   147   inwoners   van   de   gemeente   Stadskanaal   (de   opvolger   van   de   gemeente Onstwedde)   de   achternaam   Wever.   Geen   enkele   gemeente   kan   daaraan   tippen   en   het   zijn grotendeels   allemaal   afstammelingen   van   Hiske   Alvers.   De   familienaam   Wever   is   met amper 200 jaar voor genealogische begrippen betrekkelijk jong te noemen. Toch   willen   we   niet   voorbijgaan   aan   de   familielijn   vanaf   Gerdt   Huisinghe   tot   Hiske   Alvers:   in rechte   lijn   zijn   de   banden   van   vader   op   zoon   tussen   Gerdt   Huisinghe   en   Hiske   Alvers beschreven.   Om   dit   deel   van   de   geschiedenis   goed   te   kennen   is   het   zinvol   om   eerst   iets   te verhalen   over   het   gebied   Westerwolde,   waar   de   familie   Wever,   ook   nu   nog   steeds,   sterke banden mee heeft .  
Home
Home
Naam Naam
Westerwolde Westerwolde Westerwolde
I-VI I-VI I-VI
VII-X VII-X VII-X
XI XI XI
XII XII XII
XIII XIII XIII
XIV XIV XIV
XV XV XV
Statistieken Statistieken Statistieken
Bronnen Bronnen Bronnen
Boekje Boekje Boekje