Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
aangevuld november 2017
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Mussel A kanaal wz 5
Het   verhaal   van   Mussel A   kanaal   wz   5   laten   we   beginnen   op   11   februari   1848 .   De   grond   is   in eigendom   van   Harmanna   Harms   Heis;   ze   heeft   het   geërfd   uit   de   nalatenschap   van   haar ouders.   Ze   zit   om   tafel,   samen   met   haar   man   Klaas   Jan   ter   Borg,   Albert   Wessel   Wessels   uit Onstwedde   en   notaris   Koning   uit   Wedde.   Albert   Wessels   koopt   het   pachtrecht   van   bijna   vier bunder   “nieuw   toegemaakt   groen-   en   bouwland”   te   Mussel.   Ze   spreken   af   dat   de   jaarlijkse pacht   ƒ52   zal   zijn.   Conform   het   gebruik   is   dit   pacht-recht   eeuwigdurend,   gaat   bij   overlijden   het pacht-recht      over   naar   de   erfgenamen   en   is   de   prijs   onveranderlijk.   Wessels   bedingt   het   recht om   er   één   woonhuis,   een   schuur   en   een   bijschuur   te   bouwen.   Er   wordt   direct   afgerekend:   de koopprijs,   ƒ100,   wordt   contant   betaald   (bron    RHC    GrA    2207-6040-41) .      Het   huis   moet   er   direct   zijn gekomen,   want   we   zien   het   terug   op   een   tekening   van   het   kadaster   uit   hetzelfde   jaar   (zie kantlijn). Op    15    juni    1865    leent    Albert    Wessel    Wessels    ƒ750    van    zijn    Klaas    Jans    ter    Borg    uit Onstwedde,   de   eigenaar   van   de   grond.   Hij   geeft   zijn   huis   en   enkele   percelen   hooiland   als onderpand (bron RHC GrA 119-26-40) . Op   11   januari   1871 ,   iets   meer   dan   een   half   jaar   na   het   overlijden   van Albert,   laat   geldschieter Klaas   Jans   ter   Borg,      de   onroerende   goederen   van Albert   bij   opbod   verkopen;   de   erfgenamen     van   pa   Wessels   zijn   de   betalingsverplichtingen   niet   nagekomen.   Tijdens   de   veiling   biedt   zoon Wessel    het    hoogste    bedrag    voor    het    perceel    met    de    ouderlijke    woning:    ƒ690,-.        Enkele percelen   landbouwgrond   worden   verkocht   aan   derden.   In   de   akte   wordt   direct   maar   geregeld dat   voor   moeder   Roelfien   “recht   op   eene   bij   het   op   het   eerste   perceel   staande   gebouw   aan   te timmeren   woonkamer   zal   hebben”   met   daarbij,      voor   de   rest   van   haar   leven,   gratis   kost, verzorging en inwoning (bron RHC GrA 2207-6227-82) .   Achtentwintig   jaar   later   lijkt   het   er   op   dat   Wessel   wil   stoppen   met   het   boerenleven   of   dat   hij geld   nodig   heeft.   Op   28   december   1899   is   er   een   publieke   veiling.   Boerengereedschap, oogst-producten,   vee   (   twee   varkens,   een   lam,   een   kalf,   een   koe   en   een   paard)   gaan   van   de hand;   totale   opbrengst   ƒ282,25   (bron   RHC   GrA   T122-235-230) .   Ook   de   boerderij   en   het   land   gaan   in   de verkoop.   Johannes   Bernardus   Feije   van   Musselweg   30    is   de   hoogste   bieder   en   wordt   voor ƒ825   de   nieuwe   eigenaar   van   de   boerderij   en   een   stuk   land.      Wessels   heeft   zich   blijkbaar   ook beziggehouden   met   de   delving   van   ijzeroer,   want   een   partij   uitgegraven   ijzeroer   is   niet   bij   de koop inbegrepen (bron RHC GrA T122-235-231) . Na   het   overlijden   van   Feije   maakt   notaris   Poelma   op   13   december   1926   een   inventarislijst   van de   bezittingen   op.   Natuurlijk   bezit   dit   echtpaar   verschillende   percelen   landbouwgrond   (ca.20 ha),   maar   ook   de      boerderij   aan   het   Mussel A   kanaal   en   aan   de   Musselweg.      Om   een   indruk   te hebben   van   de   omvang   van   de   boerderij   geven   we   een   beschrijving   van   de   levende   have: Twee paarden, vier koeien, twee pinken, twee kalveren en drie varkens.  (bron RHC GrA  T120-130-444) . Wordt vervolgd…….   Mussel-A-kanaal wz 4 Mussel-A-kanaal wz 6 Mussel A kanaal wz 1 t/m 7
Twee    kadastertekeningen:    de bovenste       uit       1848,       de onderste          uit          1880.     De contouren   van   de   boerderij   zijn nog   exact   hetzelfde   (bron   RHC   GrA Kadasterviewer)
het   gebouw   op   perceel   (M)3523 behoort    tot    het    bezit    van    de huwelijksgemeenschap          van Johannes    Bernardus    Feije    en Anna   Angela   Brunen   (bron   RHC   GrA Kadasterviewer)
Kadastertekening     van     30     mei 1846.    Het    beklemrecht    van    de      percelen   1072,   1073   en   1074   is eigendom     van     Albert     Wessel Wessels (bron RHC GrA Kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact