Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen             
versie december 2018
klik op de afbeeldingen voor een vergroting
Mussel A kanaal wz 5
Het   verhaal   van   Mussel   A   kanaal   wz   5   laten   we   beginnen   op   11   februari   1848 .   De   grond   is   in eigendom   van   Harmanna   Harms   Heis;   ze   heeft   het   geërfd   uit   de   nalatenschap   van   haar   ouders. Ze   zit   om   tafel,   samen   met   haar   man   Klaas   Jan   ter   Borg, Albert   Wessel   Wessels   uit   Onstwedde en   notaris   Koning   uit   Wedde. Albert   Wessels   koopt   het   pachtrecht   van   bijna   vier   bunder   “nieuw toegemaakt   groen-   en   bouwland”   te   Mussel.   Ze   spreken   af   dat   de   jaarlijkse   pacht   ƒ52   zal   zijn. Conform   het   gebruik   is   dit   pacht-recht   eeuwigdurend,   gaat   bij   overlijden   het   pacht-recht      over naar    de    erfgenamen    en    is    de    prijs    onveranderlijk.    Wessels    bedingt    het    recht    om    er    één woonhuis,   een   schuur   en   een   bijschuur   te   bouwen.   Er   wordt   direct   afgerekend:   de   koopprijs, ƒ100,   wordt   contant   betaald   (bron   RHC   GrA   2207-6040-41) .      Het   huis   moet   er   direct   zijn   gekomen,   want   we zien het terug op een tekening van het kadaster uit hetzelfde jaar (zie kantlijn). Op   15   juni   1865   leent Albert   Wessel   Wessels   ƒ750   van   zijn   Klaas   Jans   ter   Borg   uit   Onstwedde, de   eigenaar   van   de   grond.   Hij   geeft   zijn   huis   en   enkele   percelen   hooiland   als   onderpand   (bron   RHC GrA 119-26-40) . Op   11   januari   1871 ,   iets   meer   dan   een   half   jaar   na   het   overlijden   van   Albert,   laat   geldschieter Klaas   Jans   ter   Borg,      de   onroerende   goederen   van   Albert   bij   opbod   verkopen;   de   erfgenamen     van   pa   Wessels   zijn   de   betalingsverplichtingen   niet   nagekomen.   Tijdens   de   veiling   biedt   zoon Wessel   het   hoogste   bedrag   voor   het   perceel   met   de   ouderlijke   woning:   ƒ690,-.      Enkele   percelen landbouwgrond   worden   verkocht   aan   derden.   In   de   akte   wordt   direct   maar   geregeld   dat   voor moeder   Roelfien   “recht   op   eene   bij   het   op   het   eerste   perceel   staande   gebouw   aan   te   timmeren woonkamer   zal   hebben”   met   daarbij,      voor   de   rest   van   haar   leven,   gratis   kost,   verzorging   en inwoning (bron RHC GrA 2207-6227-82) .   Achtentwintig   jaar   later   lijkt   het   er   op   dat   Wessel   wil   stoppen   met   het   boerenleven   of   dat   hij   geld nodig   heeft.   Op   28   december   1899   is   er   een   publieke   veiling.   Boerengereedschap,   oogst- producten,   vee   (   twee   varkens,   een   lam,   een   kalf,   een   koe   en   een   paard)   gaan   van   de   hand; totale   opbrengst   ƒ282,25   (bron   RHC   GrA   T122-235-230) .   Ook   de   boerderij   en   het   land   gaan   in   de   verkoop. Johannes   Bernardus   Feije   van   Musselweg   30    is   de   hoogste   bieder   en   wordt   voor   ƒ825   de nieuwe    eigenaar    van    de    boerderij    en    een    stuk    land.        Wessels    heeft    zich    blijkbaar    ook beziggehouden   met   de   delving   van   ijzeroer,   want   een   partij   uitgegraven   ijzeroer   is   niet   bij   de koop inbegrepen (bron RHC GrA T122-235-231) . Omstreeks 1910 verhuist het gezin van Johannes Bernardus Feije naar Musselweg 30. In   1937   wordt   het   huis   gesloopt.   Misschien   komen   we   er   nog   achter   wie   het   huis   tot   dat   moment heeft bewoond. Wordt vervolgd…….   Mussel-A-kanaal wz 4 Mussel-A-kanaal wz 6 Mussel A kanaal wz 1 en hoger
Twee    kadastertekeningen:    de bovenste       uit       1848,       de onderste          uit          1880.     De contouren   van   de   boerderij   zijn nog   exact   hetzelfde   (bron   RHC   GrA Kadasterviewer)
het   gebouw   op   perceel   (M)3523 behoort    tot    het    bezit    van    de huwelijksgemeenschap          van Johannes    Bernardus    Feije    en Anna   Angela   Brunen   (bron   RHC   GrA Kadasterviewer)
Kadastertekening     van     30     mei 1846.    Het    beklemrecht    van    de      percelen   1072,   1073   en   1074   is eigendom     van     Albert     Wessel Wessels (bron RHC GrA Kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact