Mussel, zijn vroegere inwoners, hun leven & hun huizen
versie september 2018
klik op de foto’s voor een grotere afbeelding
Musselweg 48
Op 15 oktober 1912 kopen Lubbertus Smith ( Musselweg 102 ), Rutger Kuiper ( Musselweg 94 ), Geert Bok ( Musselweg 35 ), Berend Scheper en Hendrik Klompmaker (beide Kopstukken) voor ƒ275 een stuk grond van 15 are en 30 centiare van Johann Specken, dan nog woonachtig op de Kopstukken (bron RHC GrA 2207-6605-109) . We lezen het niet in de akte, maar ze hebben grote plannen: er moet een kerk worden gebouwd voor de Nederlands Hervormde leden in Mussel en omstreken! Die kerk is er gekomen. Op 27 mei 1916 wordt de evangelisatievereniging erkend bij Koninklijk Besluit nr.43. Op 20 februari 1917 verkopen de heren die de grond in 1912 hebben gekocht, maar dan met kerk, voor ƒ650 aan de “Vereniging van Evangelisatie in en ten bate der Nederlandsch Hervormde Kerk” (bron RHC GrA 2207-6658-124) . 2 juli 1919 vindt een ruiling plaats van een stukje kerkgrond tegen een even groot stukje grond van het naastliggende perceel, in eigendom van de stichting Woningbouw Mussel. De woningbouwstichting is daarbij gebaat omdat hun perceel daardoor rechte grenzen krijgt. Op 5 augustus 1918 mogen de leden van de kerkgemeenschap zich hierover uitspreken. Er zijn 21 leden aanwezig. Het voorstel om het stukje grond aan de woningbouwstichting te verkopen wordt in bespreking gebracht en al snel wordt geopperd om grond te ruilen. Het voorstel om over te gaan tot verkoop wordt in stemming gebracht en verworpen met 10 tegen 9 stemmen en 1 blanco. Ter plekke wordt dan de grondruil besproken met de woningbouwstichting. Het kerkbestuur bedingt dat er op kosten van de stichting een “gaas-ijzeren hek” op de scheiding wordt geplaatst en dat ook alle andere kosten van de ruil voor rekening komen van de woningbouwstichting. De stichting is akkoord met dit voorstel en het voorstel tot ruiling wordt met algemene stemmen aangenomen. (bron: RHC GrA 120-94-448) . Zo omstreeks 1952 moeten er plannen zijn gemaakt om een nieuwe kerk te bouwen. Op 13 juli 1953 wordt een achter de kerk liggend stuk grond van de “Stichting Woningbouw Mussel” overgenomen, groot iets meer dan 3,5 ha; het gaat om een gedeelte van de tuinen van de huurwoningen aan de Ondersteveenweg. Het kerkbestuur betaald ƒ345 voor de overname; tevens vindt er een kleine ruiling van 28 m 2 grond plaats (bron RHC GrA OZ4- 1069-085-WST) . Wordt vervolgd….. Musselweg 47 Musselweg 49 Musselweg 40 t/m 70
Bij de ruiling van 2 juli 1919 gaat het om het driehoekje van perceel O1157. De tekening maakt goed zichtbaar waarom de stichting graag wilde ruilen. Bij het maken van de tekening zijn ook de huurwoningen aan Ondersteveenweg en Musselweg klaar. Bron RHC GrA, kadasterviewer
situatie 1929 (bron RHC GrA 999-5279 “Noorden in woord en beeld, 13 dec.1929)
situatie omstreeks 1950
ansichtkaart 1965 (eigen collectie)
De oude - (perceel 1528) en de nieuwe situatie (perceel 1682) in één tekening (bron RHC GrA kadasterviewer)
Home Home Home
Dorp Dorp Dorp
Contact Contact Contact